Økologisk drift på Hesselbjerggaard


Hesselbjerggaard blev omlagt til økologisk produktion år 2000.
For os var det ligetil og føltes ret naturligt at foretage den prioritering.
Fortsat svine produktion var staldene ikke til, og gårdens naturnære
placering i landskabet ville blive op af bakke overfor tidens miljøkrav.

At lægge om til økologi er i virkeligheden meget enkelt.
Du skal bare stoppe med at bruge kunstgødning og anvende pesticider.
Derudover er der en række dyrevelfærdskrav du skal opfylde.
Plads og lys til hønsene og køerne på græs i 180 dage om året.
Den slags som står i vejledningen fra NaturErhvervsstyrelsen,
og som man som landmand kontrolleres efter en gang årligt.

Når man overholder vejledningens bestemmelser så får man
et autorisations nummer og har dermed retten til at sætte det
statsanerkendte røde ”Ø-mærke” på sine produkter.

Der er ikke nogen ”ideologi” forbundet med en økologisk produktion.
Det er udelukkende nogle principper eller kontrollerbare indput - output
ballancer, der skal overholdes for at kunne opretholde en økologisk status.Når man holder op med at bruge kunstgødning og pesticider så går produktionen ned med i gennemsnit 20%. Det tab kompenseres man ved gennem bedre priser og mere i landbrugsstøtte. Mange tror at økologer får mere for varerne og i støtte, men det svarer ret præcist til udbyttetabet. Mange landmænd er bange for, at ukrudtet helt vil tage overhånd når sprøjten ikke længere må bruges. Det er heller ikke helt forkert. Men i stedet for sprøjten skal man sætte sædskiftet ind som strategi overfor ukrudtet. Ofte er det her udfordringerne er størst. F.eks. er afgræsning en rigtig fornuftig ting at få ind i sædskiftet på markerne. Men da der ikke er mange køer, særligt her på Sjælland, så er det ikke altid så let at organisere.

 

Natura 2000 område

Hesselbjerggaard er klassificeret som Natura 2000 område. Hvilken er en EU-bestemt naturpleje bestemmelse. Mange mennesker er kommet meget langt væk fra landbrugsproduktionen, og er usikre på hvordan man omgås store dyr, som køer jo er. Naturpleje og formidling er derfor en del af gården drift. For at have et kundegrundlag og for at skabe øget forståelse for at beskytte naturen er det derfor almindeligt at det økologiske landbrug, interesserer sig mere for offentlige adgangsmuligheder. Ikke kun til ære for offentligheden, men for at finde ny synergi og dermed en almen forståelse for, at kvalitetsfødevare og det at passe på naturen er en fælles sag. En opgave som er større end de relativt få landmænd alene kan løfte.

 

Hesselbjerggaard producerer oksekød og lammekød fra Dexter kvæg og Gotlandsk pelsfår. Desuden producerer gården æg fra høns i æbleplantage. Vi har endvidere et stort væksthus hvori der produceres årstidens grøntsager. Kalvekødet bliver leveret fra slagtehus direkte til kunderne. Forinden er dyret blevet dyrlægekontrolleret og umiddelbart herefter skudt på marken. Lammene bliver transporteret til slagtehus. Den ”nænsomme” slagtning og længere modning hos slagteren gør at vi kan opnå en rigtig god kvalitet. På sigt ønsker vi at sælge fra egen gårdbutik, men det bliver når tiden tillader det.

 

Alternativ energi

Fra sommeren 2014 er Hesselbjerggaard blevet selvforsynende med strøm. På ladetaget er der blevet lagt solceller op, som gør at hele vores forbrug dækkes af solen. Økologiske landbrug har en målsætning om at skrue ned for den fossile energi, men det er ikke et krav, som står i den før omtalte vejledning. Den største afhængighed af fossilt brændstof gælder transport. Vi drømmer om at udskifte den nuværende Toyota med en El-bil. Og måske på sigt også traktoren. Men det vil vise sig. Lige nu handler det om ikke at bidrage til landbrugets gældsprocent.

 

På taget af laden er denne sommer blevet monteret 2x64 solpaneler, og med det aktuelle elforbrug på Hesselbjerggaard skulle det være tilstrækkeligt til at dække gårdens samlede forbrug. Men da forbruget ligger noget forskudt hen over døgnet, bliver den strøm, som produceres når forholdene er optimale videresendt til DONG, som så leverer når solen er væk. En diskret måler i baghaven viser forholdet mellem eget forbrug og den strøm som videresendes.

 

Rensningsanlæg

Hesselbjerggaard renser al spildevand i et pilerensningsanlæg. Det har nu fungeret i 7-8 år, og vi har kun gode erfaringer med det. Et eller andet sted handler rensning af spildevand også om økologi. ikke sådan formelt (Ø-mærket handler jo kun om selve produktionen), men på den måde, at rensning af spildevand bidrager til et recirkulerings-princip som er et vigtigt ideal, eller princip for økologien. Vi gør det ikke for at være bedre end andre, men fordi det forekommer naturligt at rydde op efter sig. Om det nu er forurening af de nære omgivelser, eller det – som med solcellerne – er et lille forsøg på at bidrage til at reducere klimakrisen.

 

Diskret op af parkeringspladsen ligger gårdens vandrensningsanlæg. Det består af to bassiner med dimensionerne 8x32 m. Den faste del, som er langt den mindste, af affaldet opsamles i en tank, som tømmes med mellemrum af et renovationsfirma, mens den flydende del ledes ud i de to bassiner, hvor energipil opsuger væske og de deri opløste næringsstoffer. Efter en tid fældes den producerede pil og anvendes enten som flis eller ordinært brænde. Populært sagt, kan man sige, at pilestammerne er dannet af affaldet og på den måde konverteres affald til nyttetræ.Hesselbjerggaards placering i landskabet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Til forsiden
Sitemap - oversigtskort
Udskriv